Phòng ban

1. Phòng Đào tạo

– Giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học.

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo từ khi giảng dạy đến khi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ đào tạo, kết hợp với lao động sản xuất, dịch vụ..

– Phối hợp với Nhà trường tổ chức liên kết đào tạo theo kế hoạch được giao

– Thực hiện các công việc giáo vụ: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành thực tập, tổ chức xây dựng và thực hiện quá trình đào tạo từ khi giảng dạy đến khi tốt nghệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ đào tạo, kết hợp với lao động sản xuất dịch vụ…

– Đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

– Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.

– Tổ chức tư vấn chiêu sinh, chỉ đạo các bộ phận phối thuộc trong công tác tư vấn chiêu sinh, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong tư vấn chiêu sinh của Nhà trường.

– Xây dựng định mức vật tư, kinh phí, lệ phí đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu.

2. Phòng Hành chính – Hậu cần

– Thực hiện công tác chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân đối ngoại của Nhà trường.

– Xây dựng các kế hoạch đảm bảo an toàn các cơ sở vật chất, phương tiện và con người, quản lý và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên của Nhà trường.

– Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng con người, cơ sở vật chất của Nhà trường.

– Tổ chức lực lượng thường trực đảm bảo công tác an toàn của Nhà trường.

– Duy trì chế độ của Nhà trường trực đảm bảo an toàn 24/24 giờ trong ngày.

– Tham mưu và tổ chức các hoạt động giữ gìn mối quan hệ với các đơn vị và nhân dân trong địa bàn đóng quân của Nhà trường. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác chính sách chu đáo, đúng nguyên tắc quy định của Nhà trường.

– Tham mưu các hợp đồng liên kết dịch vụ và quản lý các hộ hợp đồng kinh doanh dịch vụ và quản lý tiêu thụ sản phẩm từ công tác đào tạo.

– Đảm bảo điện, nước, nội vụ, vệ sinh gọn gàng ngăn nắp trong khu vực doanh trại. Hợp đồng, đôn đốc vệ sinh thuộc trách nhiệm các đơn vị bạn ở xung quanh doanh trại.

– Đảm bảo nơi ăn chốn ở cho học viên nội trú được chu đáo.

– Tiếp nhận và truyền tải chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, thông tin từ các đơn vị bạn qua hệ thống thông tin, truyền tin của Nhà trường cho Hiệu trưởng và các bộ phận nghiệp vụ khác của Nhà trường.

– Đảm bảo thông tin liên lạc của đơn vị thông suốt 24/24 giờ trong ngày.

– Kiểm tra giám sát chỉ đạo các phòng, các bộ phận quản lý sử dụng tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả các trang thiết bị  và các vật chất khác của Nhà trường.

– Tổ chức thực hiện kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt theo các nội dung giao nhiệm vụ của Nhà trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu.

3. Phòng Kỹ thuật

– Tổ chức đảm bảo vật tư, phụ tùng trang thiết bị, doanh cụ, theo kế hoạch của Nhà trường cũng như các dự trù đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Quản lý, bảo dưỡng, bảo quản vật chất, vũ khí, trang bị, kho tàng, phương tiện phục vụ các nhiệm vụ của Nhà trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu Nhà truờng.

4. Ban Chính trị và công tác học sinh sinh viên.

– Giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị. Xây dựng kế hoạch thanh tra và giải quyết đơn thư, khiếu tố, khiếu nại, thuộc thẩm quyền, giải quyết của Nhà trường.

– Quản lý giáo dục học viên theo nội quy quy định của Nhà trường.

– Theo dõi, giúp đỡ học viên tự học, hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học, quản lý học viên nội trú.

– Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học viên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

5. Ban Tài chính

– Tham mưu kịp thời cho Hiệu trưởng về các khoản thu, chi đảm bảo đúng nguyên tắc công tác tài chính.

 – Lập kế hoạch thu chi hàng quý, hàng năm của trường.

– Thực hiện các khoản thu, chi, lập quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước.

– Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong trường, phát hiện sai sót báo cáo kịp thời cho chủ tài khoản.

 – Tổ chức đảm bảo kịp thời tài chính phục vụ các nhiệm vụ của Nhà trường (Chính trị, xã hội, dịch vụ, sản xuất…) theo đúng quy định.

– Quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn tiền bạc… các chứng từ liên quan đến công tác tài chính của Nhà trường. Kịp thời phát hiện và báo cáo với Hiệu trưởng các vấn đề xảy ra mất an toàn đối với công tác tài chính.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

6. Trung tâm tư vấn và cung ứng nhân lực

– Tổ chức tư vấn tuyển sinh cho các lớp học đào tạo nghề tại Nhà trường.

– Tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh đào tạo nghề tại Nhà trường và người lao động có nhu cầu.

– Tìm hiểu các thị trường lao động trong và ngoài nước, xác định tính khả thi của công tác cung ứng lao động (tính ổn định của công việc, mức lương được hưởng của người lao động, các quyền lợi chế độ ưu đãi khác của người lao động được hưởng…). Trên cơ sở đó xây dựng các nội dung chương trình tư vấn, tuyển nguồn lao động, chỉ đạo các bộ phận phối thuộc thực hiện công tác tư vấn tuyển nguồn lao động.

– Tuyển chọn và quản lý chặt chẽ nguồn lao động, đảm bảo uy tín chất lượng trong quá trình cung ứng lao động.

–  Cung ứng giới thiệu lao động cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động hợp pháp trong và ngoài nước.Theo dõi và phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời những vướng mắc giữa người lao động với các đơn vị mình cung ứng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu.

7. Khoa giáo viên và Trung tâm đào tạo lái xe

– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của Nhà trường.

– Tổ chức thực hiện biên soạn chương trình tài liệu giáo trình môn học khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.

– Quản lý giáo viên, nhân viên, học viên thuộc Nhà trường.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.

– Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ theo quy định của Hiệu trưởng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu Nhà trường.

8. Các tổ bộ môn

– Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu Nhà trường và Trưởng khoa, Phòng, Ban về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học được giao.

– Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên và tiến độ giảng dạy của năm học, phân công giáo viên giảng dạy các môn học thuộc tổ phụ trách.

– Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, quản lý cơ sở vật chất được Khoa và Nhà trường giao.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc học kỳ của Phòng Đào tạo, phân công giáo viên coi thi, chấm bài thi, bài kiểm tra đảm bảo đúng quy chế.

– Quản lý chương trình giảng dạy các môn học do tổ môn phụ trách quản lý đề thi, bài thi, điểm thi kết thúc học kỳ. Ký xác nhận bảng điểm trước khi chuyển cho giáo vụ Khoa, Ban, Trung tâm đảm bảo đúng thời gian quy định.

– Tổ chức xây dựng hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến các môn học được Khoa, Ban, Trung tâm và Nhà trường giao.

– Thường xuyên kiểm tra chất lượng giảng dạy và tình hình thực hiện quy chế của giáo viên để nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời duy trì nề nếp công tác dạy và học trong tổ bộ môn nói riêng, trong Nhà trường nói chung.

– Kiểm tra và ký xác nhận vào sổ điểm của giáo viên trước khi tổ chức thi kết thúc học phần, môn học.

– Phân công cán bộ, giáo viên trong tổ trực tổ môn để giải quyết các vấn đề liên quan đảm bảo kịp thời.

– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ của tổ bộ môn trong học kỳ, trong năm học.

– Lập kế hoạch dự giờ hoặc dự giờ đột xuất giáo viên trong tổ. Thông qua dự giờ để củng cố chất lượng giảng dạy của giáo viên, đồng thời học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp.

– Tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy, đổi mới, cập nhật nội dung mới cho những môn học thuộc tổ bộ môn phụ trách. – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu Nhà trường.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
error: Content is protected !!
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký Online